Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

Haqqında

Cəfərov Musa Hümbət oğlu

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

Cəfərov Musa Hümbət oğlu [email protected]

Vəliyev Nazim Talıb oğlu   t.ü.f.d. dos.  e-mail: n.veliyev @uteca.edu.az

Səfərov Cəmil İldır oğlu  t.e.d. prof. e-mail [email protected] uteca.edu.az

Əlbəndov Ələmdar Aslan oğlu – k.ü.f.d prof. e. [email protected] uteca.edu.az

Əsgərov Arif  Zülfüqar oğlu  t.ü.f.d. dos.  e-mail: [email protected]

Davudov Namiq Kamal oğlu dos t.f.d. [email protected]

Muradov Əli Nəsrulla oğlu  k.f.d.  dos.  [email protected]

Budaqlı Vəli Əli oğlu  k.f.d.  dos.  v.budaqlı@uteca.edu.az

Əmiraslanova Nigar İsmayıl qızı  t.ü.f.d. dos. e-mail [email protected]

Axundzadə Rəna Məmməd Yusif qızı  t.ü.f.d. dos. e-mail [email protected]

Kəsəmənli Elmira Yusif qızı  dos  k.f.d. [email protected]

Əliyeva Cəmilə Mayis qızı  k.f.d.  b.m.  [email protected]

Verdiyeva Fəridə Bəhram qızı  b.m.  a.e. f.d.  [email protected]

Əliyev Rafiq Saleh oğlu  b. m.  e-mail [email protected]

Kazımova İnarə Əli qızı  b.m.  [email protected]

Hüseynova Sevil Hüseyn qızı  b.m.  [email protected].az

Ramazanov Ədalət Məcid oğlu  ass.  e-mail: [email protected]

Cəfərova Mətanət Rafiq qızı  ass.  m.ceferova@uteca.edu.az

Əliyeva İmmi Mahir qızı  ass. doktorant  [email protected]

İsgəndərova Simuzər Əjdər qızı ass. s. [email protected] uteca.edu.az

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

230  məqalə ( beynəlxalq – 78, respublikamızda – 152)

21 dərs vəsaiti

2 monoqrafiya

4 dərslik (son 5 ildə)

28 metodik göstəriş
 

Tədris olunan fənlər


Metallurgiya (bakalavr pilləsi üzrə)

Metallurji sobalar

Metalşünaslıq və termiki emal

Kristalloqrafıya və rentgenoqrafıya

Materialların texnologiyası

Metalların təkrar emalı

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Materialşünaslıq

Kompozisiya materiallarının texnologiyası

Əlvan metalların  metallurgiyasının avadanlıqları

Alüminium  metallurgiyası I

Alüminium  metallurgiyası II

Metallurji proseslərin nəzəriyyəsi

Nəcib və nadir metalların metallurgiyası

Metalların korroziyası və mühafizəsi

Kimya sənayesinin proses və aparatları I və II

Hidravlika

Hidravlika və hidravlik maşınlar

Hidravlika və hidrologiya

Tətbiqi mexanika I. II

Nəzəri mexanika

Texniki mexanika

Materiallar  müqaviməti

İstilik texnikası

Metallurji  istilik texnikası

Əməyin mühafızəsi

Toksikologiyanın əsasları

Atmosferin sənaye çirklənməsindən mühafizəsi

Ekologiya

Mülki müdafiə

Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı

Ümumi ekologiya

Həyat  fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Radioekologiya
Ekologiya hüququ

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları

Çirkab suların təmizlənməsi

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi

Ekologiya mühəndisliyi

Ekoloji monitorinq

Mühəndis geodeziyası

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Gigiyenanın əsasları

Sosial ekologiya

Ekoloji nəzarətin üsul və vasitələri

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması

Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları 

Torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi və mühafizə

Ümümi və qeyri-üzvi kimya 1-2 (bakalavr pilləsi)  

Kimya 1-2

Analitik kimya 1-2

Fiziki kimya 1-2

Üzvi kimya 1-2

Ümumi kimya texnologiyası

Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası

Zərif üzvi sintezin prinsipləri

Yüksək molekullu birləşmələrin təkrar emalı və modifikasiyası

Yüksək molekullu birləşmələr əsasında kompozisiya materialları

Yüksək molekullu birləşmələrin emalı və texnologiyası

Yüksək molekullu birləşmələrin fizikası və kimyası

Kimya sənayesinin proses və aparatları 1-2

Əmtəə neft kimya məhsulları

Alternativ yanacaqların alınma texnologiyası

Ətraf mühitin kimyası

Kolloid kimya

Polimer və polimer materiallarının istifadəsi və tətbiqi

Metallurgiyada analitik nəzarət və metrologiya

Kimyəvi kibernetika

Metalların karroziyası və müdafiəsi

Kristalloqrafiya və rentgenoqrafiya

Metallurgiya mühəndisliyinin müasir problemləri (magistratura pilləsi üzrə)

Metallurgiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

Elmi tədqiqat işinin əsasları

Alüminium oksidinin alınmasının nəzəri əsasları və texnologiyası

Metallurgiyada mütərəqqi texnologiyalar

Əlvan metalların yeni istehsal texnologiyası

Əlvan metalların metallurgiyasının nəzəri əsasları texnologiyası

Nəcib metalların yeni istehsal texnologiyası

Əlvan metal filizinin kompleks emalı

Pirometallurgiya, hidrometallurgiya və proseslər nəzəriyyəsi

 Əlvan metallurgiyanın prosesləri və aparatları

Metallografiya

Metallurji sobaların enerjiyə qənaətinin artırılması

Qlobal ekologiya

Ekologiya mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası

Ekologiya mühəndisliyi elminin müasir problemləri

Elmi tədqiqat işinin əsasları

Ekologiya mühyəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Ekoloji proqnozların əsasları

Geoekologiya

Təbiətdən istifadənin idarə edilməsi

Müasir hidrosferin ekoloji problemləri

Ekobioetikanın əsasları

Torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi

Landşaftların ekologiyası və mühafizəsi

Ekologiya mühəndisliyinin əsaslar


Kadr hazırlığı


Bakalavr təhsil pilləsində 

Metallurgiya mühəndisliyi. Bu ixtisas üzrə müasir metal istehsalı prosesləri, metal və ərintilərin alınması üsulları, əlvan metal və ərintilərin istehsalı xüsusiyyətləri, ovuntu metallurgiyası ilə materialların alınma texnologiyalarına dair biliklər əldə edilir.
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində, o cümlədən “ Det. Al Alüminium kompleksi” , Gəncə Gil –Torpaq istehsalat sahəsi, Sumqayıt boru prokat zavodu, Sumqayıt STB, Bakı Stellkompleksi kimi müəssisələrdə.
Ekologiya mühəndisliyi. Proqramı müvvəfiqiyyətlə bitirən məzunlar ekologiya idarələrində, milli parklarda, qoruqlarda, turizm sahəsində, gömrük komitəsində və s.  fəaliyyət göstərə bilərlər 
Kimya mühəndisliyi. Kimya mühəndisliyi materiallarının kimyəvi strukturlarının, enerji məzmunlarının və ya fiziki hallarının dəyişməsinə uğradığı proseslərin inkişaf etdirilməsi və tətbiqi ilə maraqlanan geniş və çoxyönlü bir mühəndislik sahəsidir.
İşləyə biləcəkləri yerlər: neft sənayesi, kimya sənayesi və bununla bağlı olan biotexnologiya,I farmakologiya, nanokimya, nanikimyəvi texnologiya, dağ - mədən sənayesi, şərabçılıq zavodları

Magistr  təhsil pilləsində 

Metallurgiya mühəndisliyi. İxtisaslaşmanın adı: Əlvan və nadir metalların metallurgiyası
Ekologiya mühəndisliyi. İxtisaslaşmanın adı: Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
Kimya mühəndisliyi. İxtisaslaşmanın adı: Polimerlərin kimyəvi texnologiyası