Qida mühəndisliyi və ekspertiza

Nəbiyev Əhəd Əli oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 42 02

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 4 dərslik
 • 4 monoqrafiya
 • 6 dərs vəsaiti
 • 14 metodik göstəriş
 • 160 məqalə (yerli)
 • 110 məqalə(beynəlxalq)

Tədris olunan fənlər 

 • Qida məhsullarının keyfiyyətinə texnoloji-kimyəvi nəzarət (bakalavr pilləsi)
 • İaşə məhsullarının texnologiyası
 • Qidalanma müəssisələrində xidmətin təşkili
 • Milli və xarici mətbəx
 • Qida kimyası 
 • Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığıvə ekspertizası
 • Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena
 • Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 • Biotexnologiya
 • Qida sənayesi müəssissisələrində istehsalın təşkili
 • Qida müəssissisələrində soyutma texnologiyası
 • Xammal və hazır məhsula texnoloji-kimyəvi nəzarət
 • Qurutma və qida konsentratlarının texnologiyası
 • Soyutma və saxlama texnologiyası
 • İstehlak malları ekspertizasının nəzəri əsasları
 • Qida məhsullarının soyuduculuq texnologiyası
 • Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı
 • Əmtəəşünaslığın nəzəri əsasları 
 • Ərzaq mallarının ekspertizası
 • İstehlak mallarının ekspert qiymətləndirilməsi
 • Qeyri-ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi 
 • İstehlak mallarının təhlükəsizliyi
 • Ekspertizanın əsasları
 •  İstehlak mallarının ticarətinin təşkili
 • Qida xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası
 • Qida məhsullarının texnologiyası
 • Sahə müəssisələrinin avadanlıqları
 • Yeni formalı qida məhsullarnın texnologiyası
 • Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi
 • Qida sənayesi müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi
 • Konserv məhsullarının istehsal texnologiyası
 • Qida xammalından rasional istifadə olunma
 • Saxlanma texnologiyası
 • Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırlması
 • İstehlak mallarının ekspertizasnın nəzəriəsasları
 • İstehlak malları istehsalının ümumi texnologiyası
 • Qida məhsullarının soyuduculuq texnologiyası
 • Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları
 • Ərzaq mallarının ekspertizası
 • Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası
 • Qida sənayesi müəssisələrində istehsalın təşkili
 • Ümumi texnologiya
 • İstehsalın texnoloji əsasları

 • Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin müasir problemləri (magistr pilləsi)
 • Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası
 • İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 • Milli və xarici ölkələrin mətbəxi
 • Elmi-tədqiqat işinin əsasları
 • Konservləşdirmə elminin müasir problemləri
 • Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası
 • Qida xammalları emalının fiziki-kimyəvi əsasları
 • Konserv istehsalında kimyəvi maddələrin tətbiqi
 • Konserv və qida konsentratları elminin müasir problemləri
 • Konserv və qida konsentratları elminin  tarixi və metodologiyası
 • Konserv və qida konsentratları xammalları emalının fiziki-kimyəvi və biokimyəvi əsasları
 • Qida məhsullarının soyuqla emalının nəzəri əsasları
 • Şərabçılıq elminin müasir problemləri
 • Şərabçılıq elminin tarixi və metodologiyası
 • Şərab istehsalı texnologiyasının nəzəri əsasları
 • Konyak istehsalının texnologiyası
 • Taxıl-un məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Meyvə-tərəvəz məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • İstehlak mallarının ekspertizası elminin müasir problemləri
 • İstehlak mallarının ekspertizası elminin tarixi və metodologiyası
 • Ərzaq malllarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbləri
 • Ərzaq mallarının saxlanılmasının fiziki-kimyəvi üsulları
 • Turizm elminin müasir problemləri
 • Turizm elminin tarixi və metodologiyası
 • Turizm sənayesində informasiya təminatı vətəhlükəsizliyi
 • Turizmdə informasiya və bronlaşdırma sistemləri
 • Azərbaycanda turizmin dövlət tənzimlənməsi
 • Qida sənayesində xidmətin təşkili
 • Qida sənayesində istehsalın təşkili
 • Otelçilik işinin təşkili
 • İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 • İaşə məhsullarının keyfiyyətinə nəzarətin təşkili
 • Qida əlavələrinin iaşə sistemində tətbiqi
 • İaşə məhsulları istehsalının biotexnologiyası
 • Qida məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsi
 • Genetik cəhətdən modifikasiya olunmuş qida məhsullarının alınması
 • Funksional qida məhsulları istehsalının texnologiyası
 • Konserv və qida konsentratlarının tullantısız texnologiyası
 • Qida xammalları istehsalının kimyəvi əsasları
 • Yeni çeşidli konserv və qida konsentratları  istehsalının layihələndiriliməsi
 • Ət və ət məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Qida yağlarının keyfiyyət ekspertizası
 • Balıq və balıq məhsullarının ekspertizası
 • Xörək və kulinar məhsulların ekspertizası
 • İaşə sistemində istehsalın təşkili
 • Yeni çeşidli iaşə məhsullarının istehsal texnologiyasının işlənməsi
 • İaşə məhsullarının sənaye texnologiyası
 • Qida məhsulları mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Qida məhsullarının istifadə müddəti: hesablamalar və yoxlamalar
 • Konserv və qida konsentratları istehsalının nəzəriyyəsi və praktikası
 • Qida məhsulları istehsalında innovativ texnologiyalarının tətbiqi
 • Konserv və qida konsentratları üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Konserv və qida konsentratları istehsalının texnoloji hesabatı
 • Konserv və qida konsentratları istehsalının nəzəri əsasları
 • Qida məhsulları istehsalında nano texnologiyaların tətbiqi
 • Konserv məhsulları üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri
 • Süfrə şərabları istehsalının texnologiyası
 • Tünd şərabların istehsalı texnologiyası
 • Şampan şərabları istehsalı texnologiyası
 • Şərabçılıq üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri
 • Ərzaq məhsullarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri
 • Konserv məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Nişasta, şəkər və qənnadı məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Tamlı məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Ekoloji təmiz ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi
 • Ərzaq mallarının çirklənmə və təhlükəsizlik göstəriciləri
 • Ərzaq məhsullarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Turizm sənayesi üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri
 • Beynəlxalq turizm təşkilatları
 • Azərbaycanın tarixi abidələri və turizm regionları

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

Qida mÉ™hsulları mühÉ™ndisliyi. MÉ™zunlar qida sÉ™nayesinin bütün sahÉ™lÉ™rindÉ™: ÅŸÉ™rabçılıq, konservləşdirmÉ™, iaÅŸÉ™ sistemindÉ™, çörÉ™k, makaron, qÉ™nnadı, É™t, süd vÉ™ s. iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r. 
Şərabçılıq. MÉ™zunlar ÅŸÉ™rab zavodlarında iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r. 
Ä°stehlak mallarının ekspertizası vÉ™ marketinqi. MÉ™zunlar yüngül vÉ™ qida sÉ™nayesinin bütün sahÉ™lÉ™rindÉ™, elÉ™cÉ™ dÉ™ ekspertiza, gömrük sistemlÉ™rindÉ™ iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r.

Magistr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

Qida mÉ™hsullar ımühÉ™ndisliyi. MÉ™zunlar qida sÉ™nayesinin bütün sahÉ™lÉ™rindÉ™: ÅŸÉ™rabçılıq, konservləşdirmÉ™,iaÅŸÉ™ sistemindÉ™, çörÉ™k, makaron, qÉ™nnadı, çay, É™t,süd vÉ™ s. iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r.
Ä°stehlak mallarının keyfiyyÉ™t ekspertizası. MÉ™zunlar yüngül vÉ™ qida sÉ™nayesinin bütün sahÉ™lÉ™rindÉ™, elÉ™cÉ™ dÉ™ ekspertiza, gömrük sistemlÉ™rindÉ™ iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r
Ərzaq mallarının ekspertizası vÉ™ marketinqi. MÉ™zunlar qida sÉ™nayesinin bütün sahÉ™lÉ™rindÉ™, elÉ™cÉ™dÉ™ ekspertiza, gömrük sistemlÉ™rindÉ™ iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r
Turizm vÉ™ otelçilik.  MÉ™zunlar turizmin müxtÉ™lif sahÉ™lÉ™rindÉ™ vÉ™ otellÉ™rdÉ™ iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r
Şərabçılıq.  MÉ™zunlar ÅŸÉ™rab zavodlarında iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r.