Qida mühəndisliyi və ekspertiza

Nəbiyev Əhəd Əli oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 42 02

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 4 dərslik
 • 4 monoqrafiya
 • 6 dərs vəsaiti
 • 14 metodik göstəriş
 • 160 məqalə (yerli)
 • 110 məqalə(beynəlxalq)

Tədris olunan fənlər 

 • Qida məhsullarının keyfiyyətinə texnoloji-kimyəvi nəzarət (bakalavr pilləsi)
 • İaşə məhsullarının texnologiyası
 • Qidalanma müəssisələrində xidmətin təşkili
 • Milli və xarici mətbəx
 • Qida kimyası 
 • Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığıvə ekspertizası
 • Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena
 • Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 • Biotexnologiya
 • Qida sənayesi müəssissisələrində istehsalın təşkili
 • Qida müəssissisələrində soyutma texnologiyası
 • Xammal və hazır məhsula texnoloji-kimyəvi nəzarət
 • Qurutma və qida konsentratlarının texnologiyası
 • Soyutma və saxlama texnologiyası
 • İstehlak malları ekspertizasının nəzəri əsasları
 • Qida məhsullarının soyuduculuq texnologiyası
 • Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı
 • Əmtəəşünaslığın nəzəri əsasları 
 • Ərzaq mallarının ekspertizası
 • İstehlak mallarının ekspert qiymətləndirilməsi
 • Qeyri-ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi 
 • İstehlak mallarının təhlükəsizliyi
 • Ekspertizanın əsasları
 •  İstehlak mallarının ticarətinin təşkili
 • Qida xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası
 • Qida məhsullarının texnologiyası
 • Sahə müəssisələrinin avadanlıqları
 • Yeni formalı qida məhsullarnın texnologiyası
 • Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi
 • Qida sənayesi müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi
 • Konserv məhsullarının istehsal texnologiyası
 • Qida xammalından rasional istifadə olunma
 • Saxlanma texnologiyası
 • Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırlması
 • İstehlak mallarının ekspertizasnın nəzəriəsasları
 • İstehlak malları istehsalının ümumi texnologiyası
 • Qida məhsullarının soyuduculuq texnologiyası
 • Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları
 • Ərzaq mallarının ekspertizası
 • Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası
 • Qida sənayesi müəssisələrində istehsalın təşkili
 • Ümumi texnologiya
 • İstehsalın texnoloji əsasları

 • Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin müasir problemləri (magistr pilləsi)
 • Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası
 • İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 • Milli və xarici ölkələrin mətbəxi
 • Elmi-tədqiqat işinin əsasları
 • Konservləşdirmə elminin müasir problemləri
 • Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası
 • Qida xammalları emalının fiziki-kimyəvi əsasları
 • Konserv istehsalında kimyəvi maddələrin tətbiqi
 • Konserv və qida konsentratları elminin müasir problemləri
 • Konserv və qida konsentratları elminin  tarixi və metodologiyası
 • Konserv və qida konsentratları xammalları emalının fiziki-kimyəvi və biokimyəvi əsasları
 • Qida məhsullarının soyuqla emalının nəzəri əsasları
 • Şərabçılıq elminin müasir problemləri
 • Şərabçılıq elminin tarixi və metodologiyası
 • Şərab istehsalı texnologiyasının nəzəri əsasları
 • Konyak istehsalının texnologiyası
 • Taxıl-un məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Meyvə-tərəvəz məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • İstehlak mallarının ekspertizası elminin müasir problemləri
 • İstehlak mallarının ekspertizası elminin tarixi və metodologiyası
 • Ərzaq malllarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbləri
 • Ərzaq mallarının saxlanılmasının fiziki-kimyəvi üsulları
 • Turizm elminin müasir problemləri
 • Turizm elminin tarixi və metodologiyası
 • Turizm sənayesində informasiya təminatı vətəhlükəsizliyi
 • Turizmdə informasiya və bronlaşdırma sistemləri
 • Azərbaycanda turizmin dövlət tənzimlənməsi
 • Qida sənayesində xidmətin təşkili
 • Qida sənayesində istehsalın təşkili
 • Otelçilik işinin təşkili
 • İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 • İaşə məhsullarının keyfiyyətinə nəzarətin təşkili
 • Qida əlavələrinin iaşə sistemində tətbiqi
 • İaşə məhsulları istehsalının biotexnologiyası
 • Qida məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsi
 • Genetik cəhətdən modifikasiya olunmuş qida məhsullarının alınması
 • Funksional qida məhsulları istehsalının texnologiyası
 • Konserv və qida konsentratlarının tullantısız texnologiyası
 • Qida xammalları istehsalının kimyəvi əsasları
 • Yeni çeşidli konserv və qida konsentratları  istehsalının layihələndiriliməsi
 • Ət və ət məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Qida yağlarının keyfiyyət ekspertizası
 • Balıq və balıq məhsullarının ekspertizası
 • Xörək və kulinar məhsulların ekspertizası
 • İaşə sistemində istehsalın təşkili
 • Yeni çeşidli iaşə məhsullarının istehsal texnologiyasının işlənməsi
 • İaşə məhsullarının sənaye texnologiyası
 • Qida məhsulları mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Qida məhsullarının istifadə müddəti: hesablamalar və yoxlamalar
 • Konserv və qida konsentratları istehsalının nəzəriyyəsi və praktikası
 • Qida məhsulları istehsalında innovativ texnologiyalarının tətbiqi
 • Konserv və qida konsentratları üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Konserv və qida konsentratları istehsalının texnoloji hesabatı
 • Konserv və qida konsentratları istehsalının nəzəri əsasları
 • Qida məhsulları istehsalında nano texnologiyaların tətbiqi
 • Konserv məhsulları üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri
 • Süfrə şərabları istehsalının texnologiyası
 • Tünd şərabların istehsalı texnologiyası
 • Şampan şərabları istehsalı texnologiyası
 • Şərabçılıq üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri
 • Ərzaq məhsullarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri
 • Konserv məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Nişasta, şəkər və qənnadı məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Tamlı məhsullarının keyfiyyət ekspertizası
 • Ekoloji təmiz ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi
 • Ərzaq mallarının çirklənmə və təhlükəsizlik göstəriciləri
 • Ərzaq məhsullarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Turizm sənayesi üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri
 • Beynəlxalq turizm təşkilatları
 • Azərbaycanın tarixi abidələri və turizm regionları

 

 

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Qida məhsulları mühəndisliyi. Məzunlar qida sənayesinin bütün sahələrində: Şərabçılıq, konservləşdirmə, iaşə sistemində, çörək, makaron, qənnadı, ət, süd və s. işləyə bilər. 
Şərabçılıq. Məzunlar şərab zavodlarında işləyə bilər. 
istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi. Məzunlar yüngül və qida sənayesinin bütün sahələrində, eləcə də ekspertiza, gömrük sistemlərində işləyə bilər.

 

Magistr təhsil pilləsində 

Qida məhsulları mühəndisliyi. Məzunlar qida sənayesinin bütün sahələrində: şərabçılıq, konservləşdirmə, iaşə sistemində, çörək, makaron, qənnadı, çay, ət,süd və s. işləyə bilər.
istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası. Məzunlar yüngül və qida sənayesinin bütün sahələrində, eləcə də ekspertiza, gömrük sistemlərində işləyə bilər
ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi. Məzunlar qida sənayesinin bütün sahələrində, eləcə də ekspertiza, gömrük sistemlərində işləyə bilər
Turizm və otelçilik.  Məzunlar turizmin müxtəlif sahələrində və otellərdə işləyə bilər
şərabçılıq.  Məzunlar şərab zavodlarında işləyə bilər.