Marketinq

Urkayev Məmməd Hacıyov oğlu

Kafedra müdiri

(022) 257 38 69

[email protected]

        Kafedranın professor və müəllim heyəti

 • Urkayev Məmməd Hacıyov oğlu [email protected]
 • Hacıyeva Nüşabə Aslan qızı i.f.d.  dos.  [email protected]
 • Mehdiyev Xasay Musa oğlu  i.f.d.  dos.  [email protected]
 • Verdiyev Nazim Davud oğlu  f.f.d.  dos.  [email protected]
 • İsmayılov Vüqar Ağamusa oğlu dos.
 • Kərimov Fazil Cəmil oğlu dos.
 • Qurbanova Xatirə Vəli qızı  i.f.d.  b.m.  [email protected]
 • Kərimova İradə Cəmil qızı  b.m.  [email protected]
 • Qarayeva Şəhla Nadir qızı  b.m.  [email protected]
 • Yusubova Şəlalə Əli qızı b.m.  [email protected]
 • Babakişiyeva Sevinc Firuddin qızı  b.m.  [email protected]az 
 • Kərimova Minurə Hacı qızı b.m.
 • Mətləb Oqtay oğlu  b.m.
 • Həmzəyeva Jalə Elşən qızı ass.
 • Bayramov Vüsal Eldəniz oğlu ass.
 • Elyasova Pərvanə Aftandil qızı ass.
 • Məmmədova Ayşən Viladdin qızı ass.
 • Məmmədov Seymur Ceyhun oğlu ass.

 

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 156 məqalə
 • 7 metodiki göstəriş
 • 8 dərs vəsaiti 

       Tədris olunan fənlər

 • Audit (bakalavr pilləsi) 
 • Bank marketinqi
 • Beynəlxalq marketinq
 • İdarəetmə uçotu
 • İdarəetmə təhlili
 • İqtisadi təhlil 
 • İstehsalın təşkili
 • İstehsal sahələrininmarketinq
 • İstehlak mallarının marketinqi
 • İstehsalın iqtisadiyyatı, menecment və marketinq
 • Kommersiya işi
 • Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 • Qiymətin yaranması və konyunktura
 • Logistika
 • Maliyyə uçotu
 • Maliyyə təhlili
 • Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
 • Marketinq
 • Marketinqdə məhsul siyasəti
 • Marketinq tədqiqatları
 • Marketinqin idarə edilməsi
 • Marketinq kommunikasiya sistemi
 • Mühasibat uçotu 
 • Mühasibat uçotu və audit
 • Nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
 • Reklam fəaliyyəti
 • Maliyyə hesabatlarının təhlili
 • Mühasibat uçotunun təşkili
 • Beynəlxalq biznesdə marketinq (magistr pilləsi)
 • Birja işi
 • Fəaliyyət sahələri və sferalarında marketinq
 • Marketinq strategiyası
 • İqtisadi proqnozlaşdırma
 • İnformasiya iqtisadiyyatı
 • İstehlakçı davranışı
 • Kiçik biznesdə marketinq
 • Marketinqin tarixivəmetodologiyası
 • Marketinqin müasir problemləri
 • Marketinq menecment
 • Marketinq tədqiqatlarının aparılmasının üsul və vasitələri
 • Turizmdə marketinqdən istifadə problemləri

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində

Marketinq. Marketinq üzrÉ™ bakalavr dÉ™rÉ™cÉ™si müxtÉ™lif növ mÉ™hsul vÉ™ xidmÉ™t istehsalçılarının vÉ™ milyonlarla istehlakçıların fayda vÉ™ sÉ™mÉ™rÉ™liliyinin É™ldÉ™ edilmÉ™si üçün tÉ™dqiqatların aparılmasını zÉ™ruri edÉ™n tÉ™dris proqramıdır. Proqram çÉ™rçivÉ™sindÉ™ tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r istehsal olunan mÉ™hsulun vÉ™ göstÉ™rilÉ™n xidmÉ™tin satışı üçün É™lveriÅŸli zÉ™min yaratmaq, onları keyfiyyÉ™t standartlarına uyÄŸunlaÅŸdırmaq, istehsal hÉ™cmini bilavasitÉ™ alıcıların tÉ™lÉ™batlarına müvafiq hÉ™yata keçirmÉ™k, sÉ™mÉ™rÉ™li vÉ™ etibarlı paylama kanallarından istifadÉ™ etmÉ™k, bazar rÉ™qabÉ™tinÉ™ davam gÉ™tirÉ™ bilÉ™n marketinq strategiyaları hazırlamaq, É™lveriÅŸli marketinq kommunikasiyalarını tÉ™tbiq etmÉ™k, uÄŸur gÉ™tirÉ™n qiymÉ™t siyasÉ™tindÉ™n bÉ™hrÉ™lÉ™nmÉ™k, tez-tez dÉ™yiÅŸÉ™n bazar mühitini kompleks tÉ™hlil etmÉ™k vÉ™ proqnozlaÅŸdırmaq istiqamÉ™tindÉ™ nÉ™zÉ™ri vÉ™ praktiki biliklÉ™r É™ldÉ™ edirlÉ™r. Proqramı müvÉ™ffÉ™qiyyÉ™tlÉ™ mÉ™nimsÉ™yÉ™n mÉ™zunlar Gömrük KomitÉ™sindÉ™, logistik mÉ™rkÉ™zlÉ™rdÉ™, dÉ™niz ticarÉ™t limanlarında, sÉ™naye müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™, müasir iri anbarlarda, mÉ™hsulların daşınması, qablaÅŸdırılması, nÉ™ql edilmÉ™si vÉ™ s. üzrÉ™ müÉ™ssisÉ™ vÉ™ vÉ™ təşkilatlarda fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.

 

Mühasibat uçotu vÉ™ audit. Mühasibat uçotu üzrÉ™ bakalavr dÉ™rÉ™cÉ™si müÉ™ssisÉ™ vÉ™ təşkilatlarda baÅŸ verÉ™n tÉ™sÉ™rrüfat hadisÉ™lÉ™rini – É™sas vÉ™saitlÉ™rin, maddi dÉ™yÉ™rlÉ™rin alınmasını, onların kömÉ™yi ilÉ™ mÉ™hsul istehsal olunmasını, istehsalla baÄŸlı mÉ™srÉ™flÉ™rin çÉ™kilmÉ™sini, iÅŸçilÉ™rÉ™ É™mÉ™k haqqı, mÉ™zuniyyÉ™t vÉ™ s. ödÉ™niÅŸlÉ™rin hesablanması, satış prosesindÉ™ É™ldÉ™ edilÉ™n gÉ™lirin müÉ™yyÉ™n edilmÉ™si, hÉ™min gÉ™lirdÉ™n vergilÉ™rin tutulmasını vÉ™ s. öyrÉ™nÉ™n tÉ™dris proqramıdır. Proqram çÉ™rçivÉ™sindÉ™ tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r mühasibat balansı, hesablar sistemi, ikili yazılış, ilkin müÅŸahidÉ™ vÉ™ sÉ™nÉ™dləşdirmÉ™, É™mlak vÉ™ öhdÉ™liklÉ™rin inventarlaÅŸdırılması, É™sas tÉ™sÉ™rrüfat faktlarının uçotu vÉ™ s. istiqamÉ™tdÉ™ nÉ™zÉ™ri vÉ™ praktik biliklÉ™r É™ldÉ™ edirlÉ™r, elÉ™cÉ™ dÉ™ bazar situasiyası vÉ™ onun meyllÉ™ri, uçotun yaxşılaÅŸdırılması üzrÉ™ düzgün qÉ™rarların qÉ™bulu, tÉ™sÉ™rrüfat fÉ™aliyyÉ™ti nÉ™ticÉ™lÉ™rinin qiymÉ™tlÉ™ndirilmÉ™si üçün balans vÉ™ hesabatın tÉ™rtibi mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™ri öyrÉ™nilir. Proqramı müvÉ™ffÉ™qiyyÉ™tlÉ™ bitirÉ™n mÉ™zunlar iqtisadiyyatın istÉ™nilÉ™n sahÉ™lÉ™rinin müÉ™ssisÉ™ vÉ™ təşkilatlarında fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.

 

Magistr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ aÅŸağıdakı ixtisaslar üzrÉ™ kadrlar hazırlanır

Marketinq. Marketinq üzrÉ™ bakalavr dÉ™rÉ™cÉ™si müxtÉ™lif növ mÉ™hsul vÉ™ xidmÉ™t istehsalçılarının vÉ™ milyonlarla istehlakçıların fayda vÉ™ sÉ™mÉ™rÉ™liliyinin É™ldÉ™ edilmÉ™si üçün tÉ™dqiqatların aparılmasını zÉ™ruri edÉ™ntÉ™dris proqramıdır. Proqram çÉ™rçivÉ™sindÉ™ tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r istehsal olunan mÉ™hsulun vÉ™ göstÉ™rilÉ™n xidmÉ™tin satışı üçün É™lveriÅŸli zÉ™min yaratmaq, onları keyfiyyÉ™t standartlarına uyÄŸunlaÅŸdırmaq, istehsal hÉ™cmini bilavasitÉ™ alıcı tÉ™lÉ™binÉ™ müvafiq hÉ™yata keçirmÉ™k, sÉ™mÉ™rÉ™li vÉ™ etibarlı paylama kanallarından istifadÉ™ etmÉ™k, bazar rÉ™qabÉ™tinÉ™ davam gÉ™tirÉ™ bilÉ™n marketinq strategiyaları hazırlamaq, É™lveriÅŸli marketinq kommunikasiyalarını tÉ™tbiq etmÉ™k, uÄŸur gÉ™tirÉ™n qiymÉ™t siyasÉ™tindÉ™n bÉ™hrÉ™lÉ™nmÉ™k, tez-tez dÉ™yiÅŸÉ™n bazar mühitini kompleks tÉ™hlil etmÉ™k vÉ™ proqnozlaÅŸdırmaq istiqamÉ™tindÉ™ nÉ™zÉ™ri vÉ™ praktik biliklÉ™r É™ldÉ™ edirlÉ™r. Proqramı müvÉ™ffÉ™qiyyÉ™tlÉ™ mÉ™nimsÉ™yÉ™n mÉ™zunlar Gömrük KomitÉ™sindÉ™, respublikadakı logistik mÉ™rkÉ™zlÉ™rdÉ™, dÉ™niz ticarÉ™t limanlarında, sÉ™naye müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™, müasir iri anbarlarda, mÉ™hsulların daşınması, qablaÅŸdırılması, nÉ™ql edilmÉ™si vÉ™ s. üzrÉ™ müÉ™ssisÉ™lÉ™rdÉ™ fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.