Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

Cəfərov Musa Hümbət oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 04 99

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 230  məqalə ( beynəlxalq – 78, respublikamızda – 152)
 • 21 dərs vəsaiti
 • 2 monoqrafiya
 • 4 dərslik (son 5 ildə)
 • 28 metodik göstəriş

       Tədris olunan fənlər

 • Metallurgiya (bakalavr pilləsi üzrə)
 • Metallurji sobalar
 • Metalşünaslıq və termiki emal
 • Kristalloqrafıya və rentgenoqrafıya
 • Materialların texnologiyası
 • Metalların təkrar emalı
 • Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 • Materialşünaslıq
 • Kompozisiya materiallarının texnologiyası
 • Əlvan metalların  metallurgiyasının avadanlıqları
 • Alüminium  metallurgiyası I
 • Alüminium  metallurgiyası II
 • Metallurji proseslərin nəzəriyyəsi
 • Nəcib və nadir metalların metallurgiyası
 • Metalların korroziyası və mühafizəsi
 • Kimya sənayesinin proses və aparatları I və II
 • Hidravlika
 • Hidravlika və hidravlik maşınlar
 • Hidravlika və hidrologiya
 • Tətbiqi mexanika I. II
 • Nəzəri mexanika
 • Texniki mexanika
 • Materiallar  müqaviməti
 • İstilik texnikası
 • Metallurji  istilik texnikası
 • Əməyin mühafızəsi
 • Toksikologiyanın əsasları
 • Atmosferin sənaye çirklənməsindən mühafizəsi
 • Ekologiya
 • Mülki müdafiə
 • Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı
 • Ümumi ekologiya
 • Həyat  fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Radioekologiya
 • Ekologiya hüququ
 • Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları
 • Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları
 • Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları
 • Çirkab suların təmizlənməsi
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
 • Ekologiya mühəndisliyi
 • Ekoloji monitorinq
 • Mühəndis geodeziyası
 • Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi
 • Gigiyenanın əsasları
 • Sosial ekologiya
 • Ekoloji nəzarətin üsul və vasitələri
 • Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması
 • Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları 
 • Torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi və mühafizə
 • Ümümi və qeyri-üzvi kimya 1-2 (bakalavr pilləsi)  
 • Kimya 1-2
 • Analitik kimya 1-2
 • Fiziki kimya 1-2
 • Üzvi kimya 1-2
 • Ümumi kimya texnologiyası
 • Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası
 • Zərif üzvi sintezin prinsipləri
 • Yüksək molekullu birləşmələrin təkrar emalı və modifikasiyası
 • Yüksək molekullu birləşmələr əsasında kompozisiya materialları
 • Yüksək molekullu birləşmələrin emalı və texnologiyası
 • Yüksək molekullu birləşmələrin fizikası və kimyası
 • Kimya sənayesinin proses və aparatları 1-2
 • Əmtəə neft kimya məhsulları
 • Alternativ yanacaqların alınma texnologiyası
 • Ətraf mühitin kimyası
 • Kolloid kimya
 • Polimer və polimer materiallarının istifadəsi və tətbiqi
 • Metallurgiyada analitik nəzarət və metrologiya
 • Kimyəvi kibernetika
 • Metalların karroziyası və müdafiəsi
 • Kristalloqrafiya və rentgenoqrafiya

 • Metallurgiya mühəndisliyinin müasir problemləri (magistratura pilləsi üzrə)
 • Metallurgiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Alüminium oksidinin alınmasının nəzəri əsasları və texnologiyası
 • Metallurgiyada mütərəqqi texnologiyalar
 • Əlvan metalların yeni istehsal texnologiyası
 • Əlvan metalların metallurgiyasının nəzəri əsasları texnologiyası
 • Nəcib metalların yeni istehsal texnologiyası
 • Əlvan metal filizinin kompleks emalı
 • Pirometallurgiya, hidrometallurgiya və proseslər nəzəriyyəsi
 •  Əlvan metallurgiyanın prosesləri və aparatları
 • Metallografiya
 • Metallurji sobaların enerjiyə qənaətinin artırılması
 • Qlobal ekologiya
 • Ekologiya mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası
 • Ekologiya mühəndisliyi elminin müasir problemləri
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Ekologiya mühyəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Ekoloji proqnozların əsasları
 • Geoekologiya
 • Təbiətdən istifadənin idarə edilməsi
 • Müasir hidrosferin ekoloji problemləri
 • Ekobioetikanın əsasları
 • Torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi
 • Landşaftların ekologiyası və mühafizəsi
 • Ekologiya mühəndisliyinin əsaslar

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

Metallurgiya mühÉ™ndisliyi. Bu ixtisas üzrÉ™ müasir metal istehsalı proseslÉ™ri, metal vÉ™ É™rintilÉ™rin alınması üsulları, É™lvan metal vÉ™ É™rintilÉ™rin istehsalı xüsusiyyÉ™tlÉ™ri, ovuntu metallurgiyası ilÉ™ materialların alınma texnologiyalarına dair biliklÉ™r É™ldÉ™ edilir.
“AzÉ™rbaycan SÉ™naye Korporasiyası” Açıq SÉ™hmdar CÉ™miyyÉ™tindÉ™, o cümlÉ™dÉ™n “ Det. Al Alüminium kompleksi” , GÉ™ncÉ™ Gil –Torpaq istehsalat sahÉ™si, Sumqayıt boru prokat zavodu, Sumqayıt STB, Bakı Stellkompleksi kimi müÉ™ssisÉ™lÉ™rdÉ™.
Ekologiya mühÉ™ndisliyiProqramı müvvÉ™fiqiyyÉ™tlÉ™ bitirÉ™n mÉ™zunlar ekologiya idarÉ™lÉ™rindÉ™, milli parklarda, qoruqlarda, turizm sahÉ™sindÉ™, gömrük komitÉ™sindÉ™ vÉ™ s.  fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r 
Kimya mühÉ™ndisliyiKimya mühÉ™ndisliyi materiallarının kimyÉ™vi strukturlarının, enerji mÉ™zmunlarının vÉ™ ya fiziki hallarının dÉ™yiÅŸmÉ™sinÉ™ uÄŸradığı proseslÉ™rin inkiÅŸaf etdirilmÉ™si vÉ™ tÉ™tbiqi ilÉ™ maraqlanan geniÅŸ vÉ™ çoxyönlü bir mühÉ™ndislik sahÉ™sidir.
Ä°ÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™cÉ™klÉ™ri yerlÉ™r: neft sÉ™nayesi, kimya sÉ™nayesi vÉ™ bununla baÄŸlı olan biotexnologiya,I farmakologiya, nanokimya, nanikimyÉ™vi texnologiya, daÄŸ - mÉ™dÉ™n sÉ™nayesi, ÅŸÉ™rabçılıq zavodları

Magistr  tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

Metallurgiya mühÉ™ndisliyi. Ä°xtisaslaÅŸmanın adı: Əlvan vÉ™ nadir metalların metallurgiyası
Ekologiya mühÉ™ndisliyi. Ä°xtisaslaÅŸmanın adı: Ətraf mühitin mühafizÉ™si vÉ™ tÉ™bii ehtiyatlardan sÉ™mÉ™rÉ™li istifadÉ™ olunması
Kimya mühÉ™ndisliyi. Ä°xtisaslaÅŸmanın adı: PolimerlÉ™rin kimyÉ™vi texnologiyası