Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

Cəfərov Musa Hümbət oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 04 99

m.ceferov@uteca.edu.az

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Vəliyev Nazim Talıb oğlu  – t.ü.f.d., dos.,  e-mail: n.veliyev @uteca.edu.az
 • Səfərov Cəmil İldır oğlu – t.e.d., prof., e-mail: c.seferov@ uteca.edu.az
 • Əlbəndov Ələmdar Aslan oğlu – k.ü.f.d, prof. e. elbendov@ uteca.edu.az
 • Abbasov Tahir Baba oğlu – t.ü.f.d., dos., e-mail: t.abbasov @uteca.edu.az
 • Əsgərov Arif  Zülfüqar oğlu – t.ü.f.d., dos.,  e-mail: a.asgerov@uteca.edu.az
 • Davudov Namiq Kamal oğlu, dos, t.f.d. n.davudov@uteca.edu.az
 • Muradov Əli Nəsrulla oğlu  k.f.d.  dos.  e.muradov@uteca.edu.az
 • Muradov Əli Nəsrulla oğlu  k.f.d.  dos.  e.muradov@uteca.edu.az
 • Budaqlı Vəli Əli oğlu  k.f.d.  dos.  v.budaqlı@uteca.edu.az
 • Məmmədov Elşad Ərşad oğlu,k.e.d., prof. e.mammadov@uteca.edu.az
 • Əmiraslanova Nigar İsmayıl qızı – t.ü.f.d., dos., e-mail: n.emiraslanova@uteca.edu.az
 • Axund-zadə Rəna Məmməd-Yusif qızı – t.ü.f.d., dos.,  e-mail: r.axundzade@uteca.edu.az
 • Məmmədov Elşad Ərşad oğlu, k.e.d., prof. e.mammadov@uteca.edu.az
 • Əmiraslanova Nigar İsmayıl qızı – t.ü.f.d., dos., e-mail: n.emiraslanova@uteca.edu.az
 • Axund-zadə Rəna Məmməd-Yusif qızı – t.ü.f.d., dos., e-mail: r.axundzade@uteca.edu.az
 • Kəsəmənli Elmira Yusif qızı, dos, k.f.d. e.kesemenli@uteca.edu.az
 • Əliyeva Cəmilə Mayis qızı,  k.f.d.  b.m.   
 • Əliyeva Cəmilə Mayis qızı,  k.f.d.  b.m.   c.eliyeva@uteca.edu.az
 • Verdiyeva Fəridə Bəhram qızı, b.m., a.e. f.d.,  f.verdiyeva@uteca.edu.az
 • Əliyev Rafiq Saleh oğlu,  b. m.,  e-mail: r.eliyev@uteca.edu.az
 • Kazımova İnarə Əli qızı,  b.m.  i.kazimova@uteca.edu.az
 • Hüseynova Sevil Hüseyn qızı, b.m.  se.huseynova@uteca.edu.az
 • Ramazanov Ədalət Məcid oğlu, ass.,  e-mail: e.ramazanov@uteca.edu.az
 • Cəfərova Mətanət Rafiq qızı,  ass.  m.ceferova@uteca.edu.az
 • Əliyeva İmmi Mahir qızı
 • Ramazanov Ədalət Məcid oğlu, ass., e-mail: e.ramazanov@uteca.edu.az
 • Cəfərova Mətanət Rafiq qızı,  ass.  m.ceferova@uteca.edu.az
 • Əliyeva İmmi Mahir qızı, ass., doktorant  i.aliyeva@uteca.edu.az
 • Bədəlova Türkən Cümşüd qızı  ass.  t.bedelova@uteca.edu.az
 • İsgəndərova Simuzər Əjdər qızı, ass. s. isgenderova@ uteca.edu.az
 • Hüseynov Qəzənfər Hüseyn oğlu,  ass.  q.huseynov@uteca.edu.az      
 

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 230  məqalə ( beynəlxalq – 78, respublikamızda – 152)
 • 21 dərs vəsaiti
 • 2 monoqrafiya
 • 4 dərslik (son 5 ildə)
 • 28 metodik göstəriş 
 

       Tədris olunan fənlər

 • Metallurgiya (bakalavr pilləsi üzrə)
 • Metallurji sobalar
 • Metalşünaslıq və termiki emal
 • Kristalloqrafıya və rentgenoqrafıya
 • Materialların texnologiyası
 • Metalların təkrar emalı
 • Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 • Materialşünaslıq
 • Kompozisiya materiallarının texnologiyası
 • Əlvan metalların  metallurgiyasının avadanlıqları
 • Alüminium  metallurgiyası I
 • Alüminium  metallurgiyası II
 • Metallurji proseslərin nəzəriyyəsi
 • Nəcib və nadir metalların metallurgiyası
 • Metalların korroziyası və mühafizəsi
 • Kimya sənayesinin proses və aparatları I və II
 • Hidravlika
 • Hidravlika və hidravlik maşınlar
 • Hidravlika və hidrologiya
 • Tətbiqi mexanika I. II
 • Nəzəri mexanika
 • Texniki mexanika
 • Materiallar  müqaviməti
 • İstilik texnikası
 • Metallurji  istilik texnikası
 • Əməyin mühafızəsi
 • Toksikologiyanın əsasları
 • Atmosferin sənaye çirklənməsindən mühafizəsi
 • Ekologiya
 • Mülki müdafiə
 • Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı
 • Ümumi ekologiya
 • Həyat  fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Radioekologiya
 • Ekologiya hüququ
 • Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları
 • Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları
 • Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları
 • Çirkab suların təmizlənməsi
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
 • Ekologiya mühəndisliyi
 • Ekoloji monitorinq
 • Mühəndis geodeziyası
 • Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi
 • Gigiyenanın əsasları
 • Sosial ekologiya
 • Ekoloji nəzarətin üsul və vasitələri
 • Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması
 • Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları 
 • Torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi və mühafizə
 • Ümümi və qeyri-üzvi kimya 1-2 (bakalavr pilləsi)  
 • Kimya 1-2
 • Analitik kimya 1-2
 • Fiziki kimya 1-2
 • Üzvi kimya 1-2
 • Ümumi kimya texnologiyası
 • Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası
 • Zərif üzvi sintezin prinsipləri
 • Yüksək molekullu birləşmələrin təkrar emalı və modifikasiyası
 • Yüksək molekullu birləşmələr əsasında kompozisiya materialları
 • Yüksək molekullu birləşmələrin emalı və texnologiyası
 • Yüksək molekullu birləşmələrin fizikası və kimyası
 • Kimya sənayesinin proses və aparatları 1-2
 • Əmtəə neft kimya məhsulları
 • Alternativ yanacaqların alınma texnologiyası
 • Ətraf mühitin kimyası
 • Kolloid kimya
 • Polimer və polimer materiallarının istifadəsi və tətbiqi
 • Metallurgiyada analitik nəzarət və metrologiya
 • Kimyəvi kibernetika
 • Metalların karroziyası və müdafiəsi
 • Kristalloqrafiya və rentgenoqrafiya

 

 • Metallurgiya mühəndisliyinin müasir problemləri (magistratura pilləsi üzrə)
 • Metallurgiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Alüminium oksidinin alınmasının nəzəri əsasları və texnologiyası
 • Metallurgiyada mütərəqqi texnologiyalar
 • Əlvan metalların yeni istehsal texnologiyası
 • Əlvan metalların metallurgiyasının nəzəri əsasları texnologiyası
 • Nəcib metalların yeni istehsal texnologiyası
 • Əlvan metal filizinin kompleks emalı
 • Pirometallurgiya, hidrometallurgiya və proseslər nəzəriyyəsi
 •  Əlvan metallurgiyanın prosesləri və aparatları
 • Metallografiya
 • Metallurji sobaların enerjiyə qənaətinin artırılması
 • Qlobal ekologiya
 • Ekologiya mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası
 • Ekologiya mühəndisliyi elminin müasir problemləri
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Ekologiya mühyəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Ekoloji proqnozların əsasları
 • Geoekologiya
 • Təbiətdən istifadənin idarə edilməsi
 • Müasir hidrosferin ekoloji problemləri
 • Ekobioetikanın əsasları
 • Torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi
 • Landşaftların ekologiyası və mühafizəsi
 • Ekologiya mühəndisliyinin əsaslar

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Metallurgiya mühəndisliyi. Buixtisas üzrə müasir metal istehsalı prosesləri, metal və ərintilərin alınmasıüsulları, əlvan metal və ərintilərin istehsalı xüsusiyyətləri, ovuntumetallurgiyası ilə materialların alınma texnologiyalarına dair biliklər əldəedilir.

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” AçıqSəhmdar Cəmiyyətində, o cümlədən “ Det. Al Alüminium kompleksi” , Gəncə Gil –Torpaq istehsalat sahəsi, Sumqayıt boru prokat zavodu, Sumqayıt STB, Bakı Stellkompleksi kimi müəssisələrdə.
 
Ekologiya mühəndisliyiProqramı müvvəfiqiyyətlə bitirən məzunlar ekologiya idarələrində, milli parklarda, qoruqlarda, turizm sahəsində, kömrükkomitəsində və s.  fəaliyyət göstərə bilərlər 
 
Kimya mühəndisliyiKimya mühəndisliyi materiallarının kimyəvistrukturlarının, enerji məzmunlarının və ya fiziki hallarının dəyişməsinəuğradığı proseslərin inkişaf etdirilməsi və tətbiqi ilə maraqlanan geniş və çoxyönlü bir mühəndislik sahəsidir.

İşləyə biləcəkləri yerlər: neft sənayesi, kimya sənayesi və bununla bağlı olanbiotexnologiya,I farmakologiya, nanokimya, nanikimyəvi texnologiya, dağ - mədənsənayesi, şərabçılıq zavodları

 

 

Magistr  təhsil pilləsində 

Metallurgiya mühəndisliyi. İxtisaslaşmanın adı: Əlvan və nadirmetalların metallurgiyası

Ekologiya mühəndisliyi. İxtisaslaşmanın adı: Ətraf mühitinmühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

 

Kimya mühəndisliyi. İxtisaslaşmanın adı: Polimerlərinkimyəvi texnologiyası