Ekologiya mühəndisliyi və turizm kafedrası

Məmmədov Elşad Ərşad oğlu

Kafedra müdiri

(022)267 03 91

e.mammadov@uteca.edu.az

        Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 160 məqalə (son 5 ildə)
 • 2 dərs vəsaiti
 • 1monoqrafiya
 • 1dərslik

 

       Tədris olunan fənlər 

 • Toksikologiyanın əsasları (bakalavr pilləsi)
 • Atmosferin sənaye çirklənməsindən mühafizəsi
 • Ekologiya
 • Mülki müdafiə
 • Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı
 • Ümumi ekologiya
 • Həyat  fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Radioekologiya
 • Ekologiya hüququ
 • Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları
 • Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları
 • Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları
 • Çirkab suların təmizlənməsi
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
 • Ekologiya mühəndisliyi
 • Ekoloji monitorinq
 • Mühəndis geodeziyası
 • Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi
 • Gigiyenanın əsasları
 • Sosial ekologiya
 • Ekoloji nəzarətin üsul və vasitələri
 • Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması
 • Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları 
 • Torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi və mühafizə
 • Metrologiyanınəsasları
 • Standartlaşdırmanınəsasları
 • Sertifikatlaşdırmanınəsasları
 • Xətti-bucaqvə mexaniki ölçmələr
 • Elektrik ölçmələri
 • Texnoloji ölçmələr
 • Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 • Sınaq vəsınaq avadanlaqları
 • Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikasiya
 • Texnoloji proseslərin metroloji təminatı
 • Sahələrarası standartlaşdırma sistemi
 • Yeyinti və yüngül sənaye məhsullarının kodlaşdırılması
 • Məhsulların sertifikatlaşdırılması və ekspertizası
 • İstehlak mallarının kodlaşdırılması
 • Standartlaşdırma və sertifikasiya
 • Metrologiyastandartlaşdırma və sertifikasiya
 • Ölçmə texnikasının əsasları
 • Metrologiya və standartlaşdırma

 • Qlobal ekologiya (magistratura pilləsi)
 • Ekologiya mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası
 • Ekologiya mühəndisliyi elminin müasir problemləri
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Ekologiya mühyəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Ekoloji proqnozların əsasları
 • Geoekologiya
 • Təbiətdən istifadənin idarə edilməsi
 • Müasir hidrosferin ekoloji problemləri
 • Ekobioetikanın əsasları
 • Torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi
 • Landşaftların ekologiyası və mühafizəsi
 • Ekologiya mühəndisliyinin əsasları

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Ekologiya mühəndisliyi. Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar ekologiya idarələrində, milli parklarda, qoruqlarda, turizm sahəsində, Gömrük Komitəsində və s.  fəaliyyət göstərə bilərlər


Turizm və otelçilik. Turizm və otekçilik ixtisasının məzunları turizmin müxtəlif sahələrində və otellərdə işləyə bilərlər.


Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi. Bu ixtisaslı mütəxəssislərin peşə kompetensiyalarına təşkilati-inzibatçılıq və məhsulun, prosesin (istehsalatın) və xidmətin metrologiyası, standartlaş­dırılması və sertifikasiyası, istehsal, istismar, xidmət və s. sahələrdə keyfiyyətin təmin edilməsi və idarə olunması, məhsulların həyat dövrünün bütün mərhələlərində etibarlılığı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və s. daxildir. Məzunlar Antiinhisar və Istehlak Bazarına nəzarət Agentliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Standartlaşdırma İnstitutu, Metrologiya İnstitutu, Uyğunluğun Qiymətlədirilməsi və Sertifikat­laş­dı­rılması İnstitutu, Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi, keyfiyyətə nəzarət laboratoriyaları, akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyaları, gömrük orqanları, standartlaşdırma üzrə texniki komitələr, Keyfiyyət Assosiyası və s. yerlərdə işləyə bilərlər.

 

Magistr təhsil pilləsində 

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi. Standartlaşdırma və sertifikasiya (sahələr üzrə); Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər ixtisaslaşmaları üzrə magistr məzunları yuxarıda göstərilən təşkilatların rəhbəredici orqanlarında və əlavə olaraq ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrində elmi-pedaqoji vəzifələrdə çalışa bilərlər.