Avtomatika və informasiya texnologiyaları kafedrası

İsmayılov Qabil Məcid oğlu

Kafedra müdiri

022 257 63 02

        Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

         Tədris olunan fənlər

 • Analoq və rəqəmli elektronika (bakalavr təhsil pilləsi üzrə)
 • Avtomatik idarəetmə sistemlərinin diaqnostikası və etibarlılığı
 • Avtomatik İE əsasları
 • Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları
 • Avtomatlaşdırmanın əsasları
 • Dövrələr nəzəriyyəsi
 • Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları
 • Elektrik ölçmələri
 • Elektronikanın əsasları
 • Əməliyyat sistemləri
 • Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi
 • Gücel ektronikası və intiqalın idarəedilməsi
 • Hesablama təcrübələri
 • Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması
 • İdarəetmə sistemlərinin əməliyyat tədqiqi
 • İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
 • İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemlərində informasiya təminatı
 • İnformasiya texnologiyalarında modelləşdirmə
 • İnformasiya texnologiyalarının əsasları
 • İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri
 • İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları
 • İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları
 • Kommunikasiya və Bus-sistemlərinin əsasları
 • Kompüter qrafikası
 • Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri
 • Kompüter sxemotexnikası və mikroprossesor sistemləri
 • Kompüter sistemlərində əməliyyatların tədqiqi
 • Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi
 • Kompüter sistemlərində informasiya təminatı
 • Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • Kompüter şəbəkələri və şinləri
 • Kompüter şəbəkələrinə giriş
 • Kompüter şəbəkələrinin proqram təminatı
 • Kompüter və hesablama sistemlərinin arxitekturası
 • Kompüterlərin arxitekturası
 • Kompüterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları
 • Lokal idarəetmə sistemləri
 • Maşın qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi
 • Mikroprosessor texnikası
 • Mikroprosessorlu idarəetmə
 • Mikroprosessorlu idarəetməsistemləri
 • Mikroprosessorlu sistemlər
 • Multimedya texnologiyaları
 • Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri
 • Obyektlərin modelləşdirilməsi
 • Obyekt-yönlü proqramlaşdırma
 • Ölçmə texnikasının əsasları
 • Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller
 • Proseslərin analizi və identifikasiyası
 • Rəqəmsal sistemlər
 • Sensor sistemlər
 • Sənaye avtomatlaşdırılması
 • Sənaye elektronikası
 • Sxemotexnikanın əsasları
 • Siqnalların analoq və rəqəmli emalı
 • Sistem mühəndisliyi
 • Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri
 • Sistemli analiz və kompüterdə modelləşmə
 • Texnoloji proseslərin idarəedilməsi
 • Tənzimləmə texnikası
 • Verilənlər bazasının əsasları
 • Verilənlərin strukturu və alqoritmlər
 • Veb proqramlaşması və layihələndirilməsi
 • Proseslərin avtomatlaşdırılmasının müasir proplemləri (magistr pilləsi üzrə)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılmasının tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə tədqiqat işininüsul və vasitələri
 • Optimal və adoptiv idarəetmə
 • Müasir idarəetmə üsulları
 • İnformasiya nəzəriyyəsi
 • İdarəetmə sistemində müasir element və qurğular
 • Diskret sistemlər nəzəriyyəsi
 • Sistemlər nəzəriyyəsi

 

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

ProseslÉ™rin avtomatlaÅŸdırılması mühÉ™ndisliyi. ProseslÉ™rin avtomatlaÅŸdırılması mühÉ™ndisliyi mühÉ™ndislik vÉ™ informasiyanın idarÉ™ olunmasının birləşmÉ™sindÉ™n ibarÉ™t olan elm sahÉ™sidir. Bu elm sahÉ™si sÉ™nayenin, zavod vÉ™ fabbriklÉ™rdÉ™ki qurÄŸuların, texnoloji proseslÉ™rin avtomatlaÅŸdırılmasını É™hatÉ™ edir.

MühÉ™ndislÉ™r avtomatlaÅŸdırılmış cihazlara nÉ™zarÉ™t, kompüter dÉ™stÉ™kli texnologiyalar sistemlÉ™rini idarÉ™ edÉ™rÉ™k müxtÉ™lif istehsalat müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™ çalışırlar.

Ä°nformasiya texnologiyaları vÉ™ sistemlÉ™ri mühÉ™ndisliyi.  Ä°nformasiya texnologiyaları vÉ™ sistemlÉ™ri mühÉ™ndisliyi sÉ™naye maşınları vÉ™ proseslÉ™ri ilÉ™ birlikdÉ™ dizayn, hÉ™yata keçirmÉ™vÉ™ idarÉ™etmÉ™ sistemlÉ™rinin nÉ™zarÉ™tinÉ™ kömÉ™k edÉ™ bilÉ™r. SÉ™naye idarÉ™etmÉ™ sistemlÉ™rinin nümunÉ™lÉ™rindÉ™n biri proqramlaÅŸdırılan mÉ™ntiqi kontrollerlÉ™rdir. ProqramlaÅŸdırılan mÉ™ntiqi kontrollerlÉ™r sensorlardan daxil olan giriÅŸ vÉ™ çıxış axınının sinxronlaÅŸdırılmasında istifadÉ™ olunan ixtisaslaÅŸdırılmış kompüterlÉ™rin komÉ™yi ilÉ™ avtomatlaÅŸdırılmış sistemlÉ™ri idarÉ™ edirlÉ™r. 

Ä°nformasiya texnologiyaları. Ä°nformasiya texnologiyaları sÉ™naye maşınları vÉ™ proseslÉ™ri ilÉ™ birlikdÉ™ dizayn, hÉ™yata keçirmÉ™ vÉ™ idarÉ™etmÉ™ sistemlÉ™rinin nÉ™zarÉ™tinÉ™ kömÉ™k edÉ™ bilÉ™r. SÉ™naye idarÉ™etmÉ™ sistemlÉ™rinin nümunÉ™lÉ™rindÉ™n biri proqramlaÅŸdırılan mÉ™ntiqi kontrollerlÉ™rdir. ProqramlaÅŸdırılan mÉ™ntiqi kontrollerlÉ™r sensorlardan daxil olan giriÅŸ vÉ™ çıxış axınının sinxronlaÅŸdırılmasında istifadÉ™ olunan ixtisaslaÅŸdırılmış kompüterlÉ™rin komÉ™yi ilÉ™ avtomatlaÅŸdırılmış sistemlÉ™ri idarÉ™ edirlÉ™r. 

Magistr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

ProseslÉ™rin avtomatlaÅŸdırılması mühÉ™ndisliyi. ProseslÉ™rin avtomatlaÅŸdırılması mühÉ™ndisliyi mühÉ™ndislik vÉ™ informasiyanın idarÉ™ olunmasının birləşmÉ™sindÉ™n ibarÉ™t olan elm sahÉ™sidir. Bu elm sahÉ™si sÉ™nayenin, zavod vÉ™ fabbriklÉ™rdÉ™ki qurÄŸuların, texnoloji proseslÉ™rin  avtomatlaÅŸdırılmasını É™hatÉ™ edir. MühÉ™ndislÉ™r avtomatlaÅŸdırılmış cihazlara nÉ™zarÉ™t, kompüter dÉ™stÉ™kli texnologiyalar sistemlÉ™rini idarÉ™ edÉ™rÉ™k müxtÉ™lif istehsalat müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™ çalışırlar. ProseslÉ™rin avtomatlaÅŸdırılması mühÉ™ndisliyi ixtisası üzrÉ™maqistrlÉ™r ali mÉ™ktÉ™blÉ™rdÉ™ müÉ™llim kimi çalışa bilÉ™rlÉ™r.

Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə.