Kompyuter mühəndisliyi və telekommunikasiya

Verdiyev Sakit Qambay oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 60 98

s.verdiyev@uteca.edu.az

Professor-müəllim heyəti

 • Muradov Polad Cahangir o., t.f.d.,dos. p.muradov@uteca.edu.az
 • Məmmədov İsrail Mehdi o., t.f.d.,dos. i.memmedov@uteca.edu.az
 • Hüseynov Zakir Nəsib oğlu o., dos.əvəzi
 • Məmmədov Əhmədağa Əhmədiyə o.,b.m. e.memmedov@uteca.edu.az
 • Sadıxova Nəhayət Aqranom q., b.m. n.sadixova@uteca.edu.az
 • Qələndərov Akif Səməndar o.,b.m.  a.qelenderov@uteca.edu.az
 • Həsənova Lidiya İvanovna, b.m.l.hesenova@uteca.edu.az
 • Bayramova Vüsalə Nuru q., b.m. v.bayramova@uteca.edu.az
 • Hüsüeynova Gülnaz Məhərrəm q., b.m.  g.huseynli@uteca.edu.az
 • Məhərrəmov Ziyadxan Əli o., b.m. e.maharramov@uteca.edu.az
 • Nağıyeva AbabilFaxrəddin q., b.m. a.nagiyeva@ uteca.edu.az
 • Hüseynova Leyla Nəsrəddin q., ass.  l.huseynova@ uteca.edu.az
 • Qəmbərova Sahibə İbrahim q., b.m. qenberova.s63@gmail.com
 • ƏsgərovaTamilla Əhməd q., b.m.  tetamal@mail.ru 
 • Əmiraslanova AynurƏhməd q., assistent
 • Mustafayeva SolmazYaşar  q., assistent 
 • Səfərov Rəşid Yunis  o.,assistent

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 25 məqalə
 • 3 dərslik
 • 3 metodik vəsaitTədris olunan fənlər

 • Kompyuter sistemlərindəinformasiya təhlükəsizliyi (bakalavr təhsil pilləsiüçün)
 • İnformatika vəkompyuter qrafikası
 • İnformatika
 • İqtisadi informatika
 • Kompyuterşəbəkələrinin proqram təminatı
 • İnformatikanın əsasları
 • Texniki informatika
 • İnformatika və ekoloji proseslərinkompyuter analizi
 • İnformasiya texnologiyalarınagiriş
 • İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlama
 • Kompyuter qrafikası
 • Verilənlərin ötürülməsi vəkompyuter şəbəkəsi
 • Elektrotexnika
 • Elektrotexnikanın əsasları
 • Mikrodalğa texnikası
 • Elektrodinamika vəradiodalğalarının yayılması
 • Rabitə təhlükəsizliyi
 • Siqnallar və sistemlər
 • Kommutasiya sistemləri
 • Kommunikasiya vasitələri
 • Radioelektron qurğularınınlahiyələndirilməsi
 • Elektrik qida qurğuları
 • Radio texnikanın əsasları
 • Elektrik rabitə nəzəriyyəsi
 • Elektrik ölçmələri və vasitələri
 • Radio verici və radio qəbulediciantenna qurğuları
 • Peyk rabitəsi
 • Optik rabitə
 • Elektrik maşınların əsasları
 • Elektrotexniki materiallar
 • Kompyuter proqramlaşdırmasınınelementləri
 • Proqramlaşdırmanın əsasları
 • Sistemlərin simulyasiyası
 • Təsvirlərin qəbulu, emalı vəötürülməsi nəzəriyyəsi
 • Elektron sistemləri vətexnologiyaları
 • Siqnalların rəqəmli emalı
 • TK şəbəkə və sistemlərininqurulmasının əsasları
 • İnformasiya verilişininradiotexniki qurğuları
 • İnformasiyanın qorunmasının üsulvə proqramlaşdırma texnologiyaları-2

 • Elektronika, telekommunikasiya vəradiotexnika mühəndisliyinin problemləri (magistr təhsil pilləsi üçün)
 • ET, TK və RT mühəndisliyinintarixivə metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Rabitə şəbəkə və sistemlərininoptimallaşdırılması
 • İntellektual xidmətlitelekommunikasiya şəbəkə və sistemləri
 • ET, TK və RT mühəndisliyi üzrətədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Kommunikasiya sistemlərininetibarlılığı
 • Optoelektron texnikasının elmiproblemləri
 • İP telefoniya texnologiyası
 • Multiservisə abunəçi daxil olma
 • İntellektual sistemlərin müasirproblemləri
 • Elektrik rabitə nəzəriyyəsininelmi problemləri
 • Yeni nəsl telekommunikasiysaşəbəkələri

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır 

Elektronika, radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi. İxtisas bu günün ən müasirlərindən hesab olunur .Bu ixtisası bitirmiş məzunlar radio-elektron sənaye müəssisələri və telekommunikasiya qovşaqlarında  mühəndis vəzifələrində işləyə bilər

Kompyuter mühəndisliyi. İxtisas bu günün tələbatına uyğun ən müasir ixtisasdır

Bu mütəxəssislər də proqramlaşdırma sahəsində, bank sahəsində, telekommunikasiya sistemlərində və s. sahələrdə işləyəbilərlər

 

Magistr təhsil pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır

Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri.

İxtisas bu günün ən müasirlərindən hesab olunur.

Bu ixtisası bitirmiş məzunlar radio-elektron  sənaye müəssisələri və telekommunikasiya qovşaqlarında mühəndis vəzifələrində işləyə bilər.