Qida mühəndisliyi və ekspertiza

Haqqında

Nəbiyev Əhəd Əli oğlu

Kafedranın professor-müəllim heyəti
 

Nəbiyev Əhəd Əli oğlu prof.  [email protected]

Tağıyev Mərdan Məhərrəm oğlu t.f.d. dos. [email protected]

Cavadov Məzahir Məcid oğlu  t.f.d. dos.  [email protected]

Bayramov Eldəniz Ənvəroviç oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]

Mehdiyev Urxan Cəlil oğlu. t.f.d. dos. [email protected]

İsmayılov Mehman Telman oğlu dos.

Hacıyeva Aygün Arif qızı  t.f.d.  dos. əvəzi  [email protected]

Xəlilov Müşfiq Aslan oğlu  t.f.d.  b.m.  [email protected]

Qasımova Afət Ayyət qızı dos.əvəzi   [email protected]

Babayeva Ulduz Əli qızı dos.əvəzi [email protected]

Hüseynova Suqra İbrahim qızı  b.m.  [email protected]

Məmmədov Elçin Şiraslan oğlu  b.m.  [email protected]

Əsgərov  Hafiz Yusif oğlu  b.m.  [email protected]

Qurbanova Sevda Oqtay qızı b.m. [email protected]

Aslanova Mehriban Sahib qızı b.m.

Ələkbərov Afiq Yusif oğlu  b.m.

Fərəcova Simuzər Sıyyad qızı b.m.

Əliyeva Fatma İsmayıl qızı  ass. [email protected] 

Mehdizadə Nəbi Zeynal oğlu ass.. [email protected]

Bağırzadə Afaq Sahib qızı ass.

Mirzəyev Razil Tofiq oğlu ass.

Qədimova Könül Ziyəddin qızı  ass.

Səfərova Ayşən Yalçın qızı ass.

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı


4 dərslik

4 monoqrafiya

6 dərs vəsaiti

14 metodik göstəriş

160 məqalə (yerli)

110 məqalə(beynəlxalq)

 

 

Tədris olunan fənlər 

Qida məhsullarının keyfiyyətinə texnoloji-kimyəvi nəzarət (bakalavr pilləsi)

İaşə məhsullarının texnologiyası

Qidalanma müəssisələrində xidmətin təşkili

Milli və xarici mətbəx

Qida kimyası 

Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığıvə ekspertizası

Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena

Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları

Biotexnologiya

Qida sənayesi müəssissisələrində istehsalın təşkili

Qida müəssissisələrində soyutma texnologiyası

Xammal və hazır məhsula texnoloji-kimyəvi nəzarət

Qurutma və qida konsentratlarının texnologiyası

Soyutma və saxlama texnologiyası

İstehlak malları ekspertizasının nəzəri əsasları

Qida məhsullarının soyuduculuq texnologiyası

Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı

Əmtəəşünaslığın nəzəri əsasları 

Ərzaq mallarının ekspertizası

İstehlak mallarının ekspert qiymətləndirilməsi

Qeyri-ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi 

İstehlak mallarının təhlükəsizliyi

Ekspertizanın əsasları

 İstehlak mallarının ticarətinin təşkili

Qida xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası

Qida məhsullarının texnologiyası

Sahə müəssisələrinin avadanlıqları

Yeni formalı qida məhsullarnın texnologiyası

Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi

Qida sənayesi müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi

Konserv məhsullarının istehsal texnologiyası

Qida xammalından rasional istifadə olunma

Saxlanma texnologiyası

Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırlması

İstehlak mallarının ekspertizasnın nəzəriəsasları

İstehlak malları istehsalının ümumi texnologiyası

Qida məhsullarının soyuduculuq texnologiyası

Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları

Ərzaq mallarının ekspertizası

Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası

Qida sənayesi müəssisələrində istehsalın təşkili

Ümumi texnologiya

İstehsalın texnoloji əsasları

Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin müasir problemləri (magistr pilləsi)

Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası

İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları

Milli və xarici ölkələrin mətbəxi

Elmi-tədqiqat işinin əsasları

Konservləşdirmə elminin müasir problemləri

Qida məhsullarının mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası

Qida xammalları emalının fiziki-kimyəvi əsasları

Konserv istehsalında kimyəvi maddələrin tətbiqi

Konserv və qida konsentratları elminin müasir problemləri

Konserv və qida konsentratları elminin  tarixi və metodologiyası

Konserv və qida konsentratları xammalları emalının fiziki-kimyəvi və biokimyəvi əsasları

Qida məhsullarının soyuqla emalının nəzəri əsasları

Şərabçılıq elminin müasir problemləri

Şərabçılıq elminin tarixi və metodologiyası

Şərab istehsalı texnologiyasının nəzəri əsasları

Konyak istehsalının texnologiyası

Taxıl-un məhsullarının keyfiyyət ekspertizası

Meyvə-tərəvəz məhsullarının keyfiyyət ekspertizası

İstehlak mallarının ekspertizası elminin müasir problemləri

İstehlak mallarının ekspertizası elminin tarixi və metodologiyası

Ərzaq malllarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbləri

Ərzaq mallarının saxlanılmasının fiziki-kimyəvi üsulları

Turizm elminin müasir problemləri

Turizm elminin tarixi və metodologiyası

Turizm sənayesində informasiya təminatı vətəhlükəsizliyi

Turizmdə informasiya və bronlaşdırma sistemləri

Azərbaycanda turizmin dövlət tənzimlənməsi

Qida sənayesində xidmətin təşkili

Qida sənayesində istehsalın təşkili

Otelçilik işinin təşkili

İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili

İaşə məhsullarının keyfiyyətinə nəzarətin təşkili

Qida əlavələrinin iaşə sistemində tətbiqi

İaşə məhsulları istehsalının biotexnologiyası

Qida məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsi

Genetik cəhətdən modifikasiya olunmuş qida məhsullarının alınması

Funksional qida məhsulları istehsalının texnologiyası

Konserv və qida konsentratlarının tullantısız texnologiyası

Qida xammalları istehsalının kimyəvi əsasları

Yeni çeşidli konserv və qida konsentratları  istehsalının layihələndiriliməsi

Ət və ət məhsullarının keyfiyyət ekspertizası

Qida yağlarının keyfiyyət ekspertizası

Balıq və balıq məhsullarının ekspertizası

Xörək və kulinar məhsulların ekspertizası

İaşə sistemində istehsalın təşkili

Yeni çeşidli iaşə məhsullarının istehsal texnologiyasının işlənməsi

İaşə məhsullarının sənaye texnologiyası

Qida məhsulları mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Qida məhsullarının istifadə müddəti: hesablamalar və yoxlamalar

Konserv və qida konsentratları istehsalının nəzəriyyəsi və praktikası

Qida məhsulları istehsalında innovativ texnologiyalarının tətbiqi

Konserv və qida konsentratları üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Konserv və qida konsentratları istehsalının texnoloji hesabatı

Konserv və qida konsentratları istehsalının nəzəri əsasları

Qida məhsulları istehsalında nano texnologiyaların tətbiqi

Konserv məhsulları üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri

Süfrə şərabları istehsalının texnologiyası

Tünd şərabların istehsalı texnologiyası

Şampan şərabları istehsalı texnologiyası

Şərabçılıq üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri

Ərzaq məhsullarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri

Konserv məhsullarının keyfiyyət ekspertizası

Nişasta, şəkər və qənnadı məhsullarının keyfiyyət ekspertizası

Tamlı məhsullarının keyfiyyət ekspertizası

Ekoloji təmiz ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi

Ərzaq mallarının çirklənmə və təhlükəsizlik göstəriciləri

Ərzaq məhsullarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Turizm sənayesi üzrə tədqiqat işinin üsul vəvasitələri

Beynəlxalq turizm təşkilatları

Azərbaycanın tarixi abidələri və turizm regionları

 

 

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Qida məhsulları mühəndisliyi. Məzunlar qida sənayesinin bütün sahələrində: şərabçılıq, konservləşdirmə, iaşə sistemində, çörək, makaron, qənnadı, ət, süd və s. işləyə bilər. 
Şərabçılıq. Məzunlar şərab zavodlarında işləyə bilər. 
İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi. Məzunlar yüngül və qida sənayesinin bütün sahələrində, eləcə də ekspertiza, gömrük sistemlərində işləyə bilər.

Magistr təhsil pilləsində 
 

Qida məhsullar ımühəndisliyi. Məzunlar qida sənayesinin bütün sahələrində: şərabçılıq, konservləşdirmə,iaşə sistemində, çörək, makaron, qənnadı, çay, ət,süd və s. işləyə bilər.
İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası. Məzunlar yüngül və qida sənayesinin bütün sahələrində, eləcə də ekspertiza, gömrük sistemlərində işləyə bilər
Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi. Məzunlar qida sənayesinin bütün sahələrində, eləcədə ekspertiza, gömrük sistemlərində işləyə bilər
Turizm və otelçilik.  Məzunlar turizmin müxtəlif sahələrində və otellərdə işləyə bilər
Şərabçılıq.  Məzunlar şərab zavodlarında işləyə bilər.